2021/06/22

Ny rapport från MSB

I dag lanserar MSB skriften Kraftsamling – för en stärkt civilberedskap. I den beskrivs några av de mest allvarliga utmaningar samhället står inför, samt inom vilka områden vi måste kraftsamla för att utveckla Sveriges beredskap för olika kriser. Två av våra hjärtefrågor anges som särskilt viktiga utvecklingsområden som samhällets aktörer behöver kraftsamla kring. Dels att samhällsviktig verksamhet och försörjningsberedskap behöver bli robust. Dels att informations- och cybersäkerhet samt säkerhetsskydd behöver prioriteras högre.